بلبرینگ های کف گرد

بلبرینگ های کف گردبلبرینگ هایی می باشند که در مهارشفت گردان اغلب در کف برای تحمل قسمتی یا کل وزن شفت در حال گردش محوری مورد استفاده قرار می گیرند


بلبرینگ کف گرد ساچمه گرد:
که ازسرعت بالا و مقاومت در تحمل بارکارایی دارند پیش شماره فنی آنها با شماره های 51,53 آغاز می شود

بلبرینگ کف گرد ساچمه سوزنی یا بشکه ای:
که از مقاومت بالا و سرعت در تحمل بار کارایی دارند پیش شماره فنی آنها با شماره های 81 آغاز می شود

www.sanayazar.com11 www.sanayazar.com12

صنایع آذر

تماس