بوشهای مهره چاکنت دار

مناسب برای بستن بلبرینگ های  از داخل شیب دار یا کونیک که بصورت کی انگلیسی بعد از شماره سریال بلبرینگ نوشته شده اند.


که میتوان آنها را بر روی شفت صاف یا پله استفاده کرد که سوار کردن کار بسیار ساده است .      
1207K          22213K

.images/stories/www.sanayeazar.com15.jpg

صنایع آذر

تماس