بلبرینگ شیار عمیق

بلبرینگ ها که به حالت ساده ای  از شکل ساختار و برای  طول عمر بالا ساخته شده است  که  در آن از یک یا دو ردیف ساچمه  بصورت استاندارد جهانی تعبیه شده است .با توجه به گشتاور اصطکاکی کم خود آنها مناسب برای سرعت های بالا دارا هستند
سرعت و لق بودن یا نبودن  ساچمه  در پسوند آن بصورت کلمات کلیدی استاندارد مشخص می شوند برای مثال:
6319C3   6212 P6

حالت در پوش دار وضد رطوبت ونوع قفسه ساچمه ان ها هم بعد از شماره فنی گنجانده  می شود
6409ZZC3   61824 2RS      4203 TN9

صنایع آذر

تماس