قیمت کالا

بعد از تماس شما با ما از طریق فکس  تلفن  ویا ایمیل واطلاع از مقدار وکالای در خواستی شما:


قیمت ها برای شما بصورت پیش فاکتور(حضوری)و یا ایمیل با همان خصوصیات  که درخواست شما بوده عرضه میشود.

کالا ها کاملا اصلی وباقیمت مناسب برای شما عرضه می شود تا در امر پیشرفت صنعت صنایع آذر هم دستی داشته باشد.

لازم به ذکر است بعضا همکاران در این امر کوتاهی وکالا های غیر اصلی که دارای همان جعبه مارک و ابعاد کالا های موردنیاز شما می باشد را عرضه می کنند که توضیحات بیشتر در امنیت وچگونگی آن  ذکر شده است. 

صنایع آذر

تماس